New Register Dojo from Kanagawa, Japan

Welcome new member from Kanagawa, Japan

Koshiki Karatedo HAMAKAZEKAI

Shihan Yoshimasa Kakuta

Official 6th Dan Renshi candidate

Shihan Kakuta is competing Koshiki Karatedo for long time, and now teaching junior students at Yokohama  Dojo.